lsrpic

لیزر موهای زائد و تاتو
لیزر موهای زائد و تاتو

آیا جای تاتو بعد از لیزر می ماند ؟

در پاک کردن تاتو با لیزر، چنانچه از پروتکل های مناسب لیزر استفاده شود و مراقبت های بعد از درمان توسط  بیمار رعایت شود، جای زخم باقی نخواهد ماند. مگر این که خال کوبی از قبل با زخم همراه بوده باشد . لیزر رنگدانه خال کوبی را در پوست هدف قرار داده و تجزیه می کند و خال کوبی بدون ایجاد زخم در پوست پاک می شود . بنابراین در پایان کل درمان به نظر می رسد که در هرگز خال کوبی نکرده اید اما اگر جای زخم از قبل وجود داشته باشد، لیزر رنگدانه را در بافت زخم تجزیه می کند و پس از اتمام روند حذف خال کوبی، جوهر از محل مورد نظر حذف می شود اما احتمالاً جاهای زخم از خال کوبی اصلی باقی می ماند . در سایر روش های پاک کردن تاتو جای زخم باقی میماند و این احتمال وجود دارد که جای زخم دائمی باشد .

همین حالا نوبت بگیرید